Szablony Shoper od GrowCommerce
Koszyk
Zamknij
Kontynuuj zakupy ZAMAWIAM
suma: 0,00 zł
Ulubione produkty
Lista ulubionych jest pusta.

Wybierz coś dla siebie z naszej aktualnej oferty lub zaloguj się, aby przywrócić dodane produkty do listy z poprzedniej sesji.

Szukaj
Menu
Regulamin
Regulamin sklepu ze stylami graficznymi

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1
Niniejszy dokument określa wiążące zasady korzystania z szablonu Modern oraz oferowanych dodatków i usług rozbudowania funkcjonalności. Regulamin oraz inne dokumenty i informacje, do których odsyła, określają w szczególności warunki zawierania, świadczenia i rozwiązywania Umowy Licencyjnej dotyczącej korzystania z szablonu Modern oraz oferowanych dodatków i usług rozbudowania funkcjonalności; prawa i obowiązki Użytkowników; ograniczenia w korzystaniu z szablonu Modern; a także tryb postępowania reklamacyjnego. Niniejszy dokument, jak i szablony, dodatki oraz rozbudowy funkcjonalności skierowane są wyłącznie do przedsiębiorców lub osób indywidualnych prowadzących działalność nierejestrowaną. Niezależnie od niniejszego Regulaminu Użytkownik korzystający z Serwisu Internetowego, obwiązany jest do przestrzegania regulaminu świadczenia danej usługi, dostępnego na stronie Serwisu Internetowego.

1.2
Właścicielem Serwisu Internetowego sklep.growcommerce.pl oraz podmiotem uprawnionym zgodnie z niniejszym Regulaminem do autorskich praw majątkowych do szablonu Modern oraz oferowanych dodatków i usług rozbudowania funkcjonalności jest Graph Concept - Zblewski Adrian z siedzibą Brzozowa 14A, 76-270 Wodnica. NIP 8393200012. Adres mailowy do korespondencji [email protected]

§ 2 DEFINICJE

2.1
Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

2.1.1 CENNIK – cennik korzystania z szablonu Modern lub innych oferowanych dodatków / funkcjonalności dostępny na stronie Serwisu Internetowego.

2.1.2 DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2.1.3 KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

2.1.4 PRAWO AUTORSKIE – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 Nr 90, poz. 631 j.t. z późn. zm.).

2.1.5 REGULAMIN – niniejszy regulamin korzystania z szablonu Modern określający wraz z innymi dokumentami i informacjami, do których odsyła, wiążące zasady korzystania z szablonu Modern.

2.1.6 SERWIS INTERNETOWY, SERWIS INTERNETOWY sklep.growcommerce.pl, GrowCommerce.pl – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym https://growcommerce.pl/ oraz jego poddomenami.

2.1.7 SKLEP INTERNETOWY, SKLEP INTERNETOWY GrowCommerce – sklep internetowy Użytkownika udostępniany mu przez Usługodawcę w ramach sklep.growcommerce.pl zgodnie z odrębnym regulaminem dostępnym na stronie Serwisu Internetowego.

2.1.8 STYL GRAFICZNY– szablon Modern od GrowCommerce, skórka, styl graficzny, layout lub kompozycja dla Sklepu Internetowego Shoper lub Sklepu Internetowego ClickShop (eShop) od Home.pl wraz z pozostałymi elementami, dodatkami i funkcjonalnościami stanowiącymi ich integralną część, wskazanymi w opisie danego szablonu Modern lub dodatków (funkcjonalności), stanowiące utwór w rozumieniu Prawa Autorskiego i będące lub mogące być przedmiotem Umowy Licencji między Użytkownikiem, a Usługodawcą.

2.1.9 USŁUGODAWCA; Graph Concept - Zblewski Adrian z siedzibą Brzozowa 14A, 76-270 Wodnica. NIP 8393200012. Adres mailowy do korespondencji [email protected]

2.1.10 UMOWA LICENCYJNA, LICENCJA – umowa udzielenia licencji na korzystanie z szablonu Modern lub innych oferowanych dodatków / funkcjonalnośc zawierana albo zawarta między Użytkownikiem, a Usługodawcą.

2.1.11 UŻYTKOWNIK – każda (1) osoba fizyczna, dla której korzystanie z szablonu Modern związane jest bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (nie będąca w tym wypadku konsumentem); (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z szablonu Modern zgodnie z niniejszym Regulaminem.

2.1.12 ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Użytkownika składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Licencji szablonu Modern lub dodatków (funkcjonalności) z Usługodawcą.

§ 3 ZAMÓWIENIE I UDOSTĘPNIENIE szablonu Modern lub dodatków (funkcjonalności)


3.1
Warunkiem zainstalowania i korzystania z szablonu Modern lub innych oferowanych dodatków / funkcjonalnośc jest zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności dokonanie należnej płatności za zamówiony szablon lub usługi. Brak akceptacji Regulaminu oraz brak dokonania płatności uniemożliwia instalację i korzystanie z szablonu Modern lub innych oferowanych dodatków / funkcjonalności.

Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:
Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
Szybkie przelewy, płatności BLIK obsługiwane przez Płatności Shoper (bezpieczeństwo płatności online zapewnia Blue Media S.A. - www.bluemedia.pl).

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Operatorem płatności jest BlueMedia S.A.


3.2
Przedmiotem Umowy Licencji mogą być szablony, dodatki lub rozbudowa funkcjonalności dostępne w sklepie sklep.growcommerce.pl. Dostępne szablony, dodatki oraz rozbudowy funkcjonalności wskazane są Użytkownikowi w ramach jego Sklepu Internetowego Shoper lub ClickShop po zalogowaniu w zakładce “Twoje Szablony Graficzne”.

3.3
Złożenie Zamówienia na szablon lub dodatek następuje po wykonaniu przez Użytkownika łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) wypełnieniu formularza zamówienia na szablon lub dodatek i (2) jego wysłaniu poprzez kliknięciu na stronie Serwisu Internetowego pola akcji – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu Internetowego). W formularzu zamówienia niezbędne jest wybranie przez Użytkownika szablonu Modern lub dodatków (funkcjonalności), który ma być przedmiotem Umowy Licencji oraz sposobu płatności. Po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie. Przyjęcie Zamówienia do realizacji (zawarcie Umowy Licencji) następuje w momencie rozpoczęcia korzystania z szablonu Modern lub innych oferowanych dodatków / funkcjonalnośc przez Użytkownika, nie wcześniej jednak niż momencie dokonania przez Użytkownika pełnej płatności za udzielenie Licencji na szablon lub dodatek.

3.4
Zawarcie Umowy Licencyjnej może nastąpić także na inne prawem przewidziane sposoby, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie – w takim wypadku w zakresie nieuregulowanym zastosowanie znajduje niniejszy Regulamin.

3.5
Usługodawca udostępnia Użytkownikowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Licencji:

3.5.1
Płatność przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy.

3.5.2
Płatności elektroniczne i kartą płatniczą.
Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.

3.6
Użytkownik obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Licencji. Użytkownik nie ma możliwości rozpoczęcia korzystania z szablonu Modern lub innych oferowanych dodatków / funkcjonalnośc w przypadku nie dokonania uprzednio należnej płatności.

3.7
Szablon lub dodatek objęty Umową Licencji zostaje udostępniony Użytkownikowi przez Usługodawcę niezwłocznie po otrzymaniu płatności od Użytkownika, nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych, chyba że w powiadomieniach lub karcie produktu zawarto inaczej. Udostępnienie szablonu Modern lub dodatków (funkcjonalności) Użytkownikowi następuje w ramach jego Sklepu Internetowego Shoper lub Sklepu Internetowego ClickShop (eSklep) w zakładce Galeria Stylów po udanej instalacji przez Graph Concept.

3.8
Zaprzestanie korzystania z Serwisu Internetowego lub szablonu Modern lub dodatków (funkcjonalności) nie uprawnia Użytkownika do otrzymania zwrotu uiszczonej płatności.


§ 4 WARUNKI KORZYSTANIA z szablonu Modern lub innych oferowanych dodatków / funkcjonalności, LICENCJA 

4.1
Niniejszy punkt Regulaminu określa szczegółowe warunki korzystania przez każdego Użytkownika z szablonu Modern lub innych oferowanych dodatków / funkcjonalności (Licencja). Każdy Użytkownik korzystający z szablonu Modern lub innych oferowanych dodatków / funkcjonalności obowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu, w tym warunków korzystania z szablonu Modern lub innych oferowanych dodatków / funkcjonalności (Licencji).

4.2
Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości Usługodawca wskazuje, że udzielenie Licencji i jej zakres ma na celu umożliwienie Użytkownikowi korzystanie z szablonu Modern lub innych oferowanych dodatków / funkcjonalnośc jedynie do własnych celów prowadzonej działalności, to jest prowadzenia Sklepu Internetowego Shoper lub Sklepu Internetowego ClickShop (eSklep) przez Użytkownika. Oznacza to, że poza tym zakresem Użytkownik nie jest uprawniony do wprowadzenia do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy szablonu Modern lub dodatków (funkcjonalności) objętego ochroną Prawa Autorskiego. Jeden szablon lub dodatek może być wykorzystany przez jednego Użytkownika tylko w jednym Sklepie Internetowym Użytkownika, co nie ogranicza prawa Usługodawcy do udzielenia kolejnych Licencji innym Użytkownikom na ten sam szablon lub dodatek lub temu samemu Użytkownikowi na kolejny Sklep Internetowy.

4.3
Usługodawca nie gwarantuje, że szablon lub dodatek jest wolny od błędów lub że Użytkownik będzie w stanie obsługiwać szablon lub dodatek bez problemów i zakłóceń.

4.4
Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do szablonu Modern lub dodatków (funkcjonalności) jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Stylowi Graficznemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia.

4.5
Struktura, organizacja oraz kod źródłowy szablonu Modern lub dodatków (funkcjonalności) jest wartościową tajemnicą handlową Usługodawcy i jego dostawców. Szablon lub dodatek jest także chroniony przez Prawo Autorskie oraz przez właściwe umowy międzynarodowe. Szablon lub dodatek należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie autorskiej. Użytkownik ma prawo kopiować oraz modyfikować szablon lub dodatek wyłącznie w ramach jednego Sklepu Internetowego Użytkownika. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za modyfikacje dokonane przez Użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się nie zwiększać funkcjonalności szablonu Modern lub dodatków (funkcjonalności) za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Znaki handlowe muszą być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4.6
Przedmiotem Umowy Licencyjnej jest udzielenie Użytkownikowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z szablonu Modern lub innych oferowanych dodatków / funkcjonalności na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. Licencja obejmuje także wszelkie uaktualnienia, zmodyfikowane wersje, poprawki, dodatki oraz kopie szablony, dodatki oraz rozbudowy funkcjonalności w przypadku wykupienia usługi Wsparcia Technicznego.
 

4.7
Udzielenie Licencji następuje w momencie rozpoczęcia korzystania z szablonu Modern lub innych oferowanych dodatków / funkcjonalności przez Użytkownika, nie wcześniej jednak niż momencie dokonania przez Użytkownika pełnej płatności za udzielenie Licencji na szablon lub dodatek. Warunkiem korzystania z szablonu Modern lub innych oferowanych dodatków / funkcjonalności jest zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu oraz dokonanie wymaganej płatności, brak akceptacji oraz nie dokonanie płatności uniemożliwia korzystanie z szablonu Modern lub innych oferowanych dodatków / funkcjonalności.

4.8
Licencja zostaje udzielona na czas korzystania przez Użytkownika ze Sklepu Internetowego Shoper lub Sklepu Internetowego ClickShop (eSklep).

4.9
Korzystanie z szablonu Modern lub innych oferowanych dodatków / funkcjonalnośc (udzielenie Licencji) jest odpłatne na zasadach wskazanych w Cenniku.

4.10
Licencja nie upoważnia do pożyczania, dzierżawy, sublicencjonowania oraz użyczania szablonu Modern lub dodatków (funkcjonalności). Licencja zostaje udzielona wyłącznie Użytkownikowi i jedynie taki Użytkownik uprawniony jest do korzystania z szablonu Modern lub innych oferowanych dodatków / funkcjonalnośc w zakresie wynikającym z niniejszego Regulaminu. Użytkownik nie może usunąć / ukryć / zmienić danych GrowCommerce jako twórców szablonu w stopce. 

4.11
Użytkownik w ramach udzielonej Licencji ma prawo do korzystania z szablonu Modern lub innych oferowanych dodatków / funkcjonalnośc w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, z zawartą Umową Licencyjną, niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich na następujących polach eksploatacji: (1) Użytkownik jest uprawniony do instalacji szablonu Modern lub dodatków (funkcjonalności) w jednym Sklepie Internetowym Shoper Użytkownika oraz (2) Użytkownik jest uprawniony do trwałego lub czasowego zwielokrotniania szablonu Modern lub dodatków (funkcjonalności) w całości lub w części w celu jego publicznego wyświetlania lub odtwarzania w Internecie, w jednym Sklepie Internetowym Shoper Użytkownika. Wszelkie prawa poza powyższymi nie udzielone Użytkownikowi w sposób wyraźny są zastrzeżone przez Usługodawcę, w szczególności Użytkownik nie jest uprawniony do (1) rozpowszechniania szablonu Modern lub dodatków (funkcjonalności), w tym najmu szablonu Modern lub dodatków (funkcjonalności) lub jego kopii; (2) sublicencjonowania szablonu Modern lub dodatków (funkcjonalności) (w tym prawa upoważniania innych osób do korzystania z szablonu Modern lub innych oferowanych dodatków / funkcjonalnośc oraz (3) do wprowadzenia szablonu Modern lub dodatków (funkcjonalności) do obrotu, w tym użyczenia lub najmu.

4.12
Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia szablonu Modern lub dodatków (funkcjonalności) (rezygnacji z korzystania z szablonu Modern lub innych oferowanych dodatków / funkcjonalnośc) poprzez jego odinstalowanie. Usunięcie szablonu Modern lub dodatków (funkcjonalności) nie zwalnia Użytkownika z obowiązku zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z szablonu Modern lub innych oferowanych dodatków / funkcjonalnośc ani nie uprawnia do otrzymania zwrotu uiszczonej płatności.

4.13
Usługodawca może wypowiedzieć Umowę Licencyjną ze skutkiem natychmiastowym w wypadku, gdy Użytkownik nie wypełni lub narusza jej postanowienia. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę Licencyjną ze skutkiem natychmiastowym w wypadku rażącego naruszania dobrego wizerunku Usługodawcy i jego produktu w wypadku stwierdzenia jawnego przewinienia Użytkownika.

4.14
Usługodawca zastrzega, że niektóre elementy szablonu Modern lub dodatków (funkcjonalności) są dostarczane przez niezależnych dostawców i mogą być obiektem innych terminów i warunków niż zawarte w niniejszym Regulaminie, które Użytkownik obowiązany jest przestrzegać.

4.15
Usługodawca może udostępnić Użytkownikowi aktualizacje szablonu Modern lub dodatków (funkcjonalności). W takim wypadku Użytkownik zostanie o tym poinformowany poprzez podanie stosownej informacji na stronie Serwisu Internetowego. Użytkownik zostanie każdorazowo poinformowany o zakresie aktualizacji i będzie miał możliwość pobrania zaktualizowanego szablonu Modern lub dodatków (funkcjonalności). Jeżeli szablon lub dodatek jest uaktualnieniem z poprzedniej wersji, Użytkownik musi posiadać ważną Licencję na poprzednią wersję szablonu Modern lub dodatków (funkcjonalności) aby legalnie użytkować uaktualnioy szablon lub dodatek, chyba że Usługodawca postanowi inaczej. Aktualizacja jest traktowana jako część szablonu Modern lub dodatków (funkcjonalności) i podlega postanowieniom niniejszego Regulaminu.
 
Usługodawca nie może udostępnić aktualizacji w ramach usługi Wsparcia Technicznego jeśli Umowa Licencyjna Użytkownika została rozwiązana. Rozwiązanie Umowy Licencyjnej Użytkownika na korzystanie z szablonu oznacza rozwiązanie usługi Wsparcia Technicznego.

4.16
Niniejszy Regulamin ani Umowa Licencyjna nie udziela Użytkownikowi żadnych praw związanych ze znakami towarowymi i usługowymi Usługodawcy.


§ 5 OGRANICZONA GWARANCJA NA SZABLON LUB DODATEK

5.1
Usługodawca gwarantuje Użytkownikowi, że szablon lub dodatek będzie działał prawidłowo w Sklepie Internetowym Użytkownka wyświetlanym w przeglądarkach internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox oraz Safari – do dwóch wersji wstecz oraz przy założeniu, że szablon lub dodatek jest użytkowany zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz jego przeznaczeniem. Nieistotne różnice wydajności lub właściwości szablonu Modern lub dodatków (funkcjonalności) nie stanowią prawa do reklamacji. Jeżeli szablon lub dodatek nie działa prawidłowo, całkowita odpowiedzialność Usługodawcy i jedyne odszkodowanie lub zadośćuczynienie wobec Użytkownika polega na, zależnie od wyboru Usługodawcy, wymianie szablonu Modern lub dodatków (funkcjonalności) lub zwrocie uiszczonej przez Użytkownika opłaty za Licencję. Powyższe uprawnienia nie wykluczają dochodzenia roszczeń na podstawie bezwzględnie wiążących przepisów prawa.

5.2
Powyższa ograniczona gwarancja stanowi jedyne i wyłączne zobowiązanie Usługodawcy i jego dostawców w razie złamania warunków niniejszego Regulaminu lub Umowy Licencyjnej. Usługodawca i jej dostawcy nie gwarantują i nie mogą gwarantować wydajności lub efektywności użytkowania szablonu Modern lub dodatków (funkcjonalności). Poza postanowieniami powyższej gwarancji, i dla jakichkolwiek innych gwarancji, warunków, postanowień i ustaleń, niezależnie od tego czy mogą one być uchylone przez lokalne prawodawstwo, Usługodawca i jego dostawcy nie dają żadnych gwarancji, warunków, postanowień i ustaleń, zarówno jawnych jak i dorozumianych, ustalonych umownie czy zwyczajowych jak i w jakiejkolwiek innej postaci, włączając w to (ale nie ograniczając) możliwe naruszenie praw autorskich osób trzecich, integracje, satysfakcję z jakości lub użyteczności do konkretnych zastosowań. Postanowienia niniejszego punktu nie wygasają wraz z zakończeniem (z jakiejkolwiek przyczyny) Umowy Licencyjnej, co jednakowoż nie daje Użytkownikowi prawa do dalszego korzystania z szablonu Modern lub innych oferowanych dodatków / funkcjonalnośc po zakończeniu Umowy Licencyjnej.


§ 6 OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

6.1
Usługodawca licencjonuje szablon lub dodatek w formie, w jakiej zostało ono dostarczone i nie czyni żadnych dorozumianych lub wyrażonych otwarcie zapewnień, co do użyteczności do konkretnych zastosowań. W żadnym wypadku Usługodawca oraz jego dostawcy nie odpowiadają za szkody lub naruszenia praw osób trzecich spowodowane pośrednio lub bezpośrednio przez funkcjonowanie szablonu Modern lub dodatków (funkcjonalności), włączając w to szkody spowodowane przez niemożność użytkowania, przerw w pracy oraz jakiekolwiek powtarzalne, incydentalne lub specjalne szkody wszelkiego rodzaju, włącznie z utratą zysków lub redukcji kosztów, niezależnie od tego, czy przedstawiciel Usługodawcy został poinformowany o możliwości wystąpienia takiej szkody, lub roszczeń osoby trzeciej. Żadne z ograniczeń zawartych w niniejszym Regulaminie nie ogranicza odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu śmierci lub utraty zdrowia spowodowanej umyślnym działaniem Usługodawcy. Użytkownik wyraźnie potwierdza prawo Usługodawcy do działania w imieniu swoich dostawców wyłącznie w zakresie wyłączenia odpowiedzialności, wyłączenia i/lub ograniczenia obowiązków lub zobowiązań określonych w niniejszym punkcie.

6.2
Odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Użytkownika, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconego wynagrodzenia z tytułu Umowy Licencyjnej. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Użytkownika tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Użytkownika.


§ 7 TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

7.1
Reklamacje związane z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w tym z Umową Licencyjną lub korzystaniem z szablonu Modern lub innych oferowanych dodatków / funkcjonalności Użytkownik może składać, pod rygorem utraty roszczeń, w terminie 30 dni od daty wystąpienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji:

7.1.1
pisemnie na adres: ul. Brzozowa 14A 76-270 Wodnica

7.1.2
w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected].

7.2
Użytkownik obowiązany jest do podania w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Użytkownika; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację. Brak podania wymaganych danych może skutkować nierozpatrzeniem reklamacji przez Usługodawcę.

7.3
Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się w tym terminie nie oznacza, że Usługodawca uznał reklamację za uzasadnioną.


§ 8 POSTANOWIENIA DODATKOWE

8.1
Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Licencyjnej zawartej z Użytkownikiem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Licencyjnej w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Użytkownika żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.

8.2
Usługodawca może wypowiedzieć Umowę Licencyjną ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Użytkownikowi stosownego oświadczenia.

8.3
W wypadku usunięcia, odinstalowania, zaprzestania lub rezygnacji w jakikolwiek inny sposób z korzystania z szablonu Modern lub innych oferowanych dodatków / funkcjonalnośc Użytkownikowi nie przysługuje zwrot uiszczonych opłat.

8.4
Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.


§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1
Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu zawierane są w języku polskim i zgodnie z prawem polskim.

9.2
Wszelkie spory dotyczące niniejszego Regulaminu oraz Umowy Licencyjnej będą rozstrzygane na mocy prawa polskiego. Niniejszy Regulamin oraz Umowa Licencyjna nie podlega ustaleniom Konwencji Narodów Zjednoczonych o Międzynarodowych Umowach Sprzedaży Towarów, której zastosowanie jest niniejszym jednoznacznie wyłączone

9.3
Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

9.4
Niniejsza Regulamin stanowi całość porozumienia pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem oraz zastępuje wszelkie poprzednie porozumienia oraz oświadczenia pisemne lub ustne, dotyczące kwestii zawartych w niniejszym Regulaminie.

9.5
Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, Usługodawca i Użytkownik zaś zobowiązują się na wniosek któregokolwiek z nich do zastąpienia nieważnych postanowień postanowieniami, których moc prawna i skutek ekonomiczny są najbardziej zbliżone do postanowień zastępowanych.

9.6
Zmiana Regulaminu: Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Zmieniony regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli zostały zachowane wymagania prawem, to jest Użytkownik został powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.

9.7
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie właściwe odrębne regulaminy dostępne na stronie Serwisu Internetowego oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; Prawa Autorskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Holder do góry
Szablon Shoper Modern 3.0™ od GrowCommerce
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl